0 PLN

Polityka prywatności
Data publikacji:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.mikamsklep.pl jest właściciel Sklepu.

2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 jest: Mikam S.C. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk, ul. Wejherowska 3 80-209 Dobrzewino, NIP 958-166-36-16, GIOŚ E0018478WZBW, adres email: biuro@mikamsklep.pl, telefon +48 722 220 915

3. Serwis internetowy działający pod adresem www.mikamsklep.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób, których dotyczą zbierane dane.

6. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla celów oznaczonych i zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia ich realizacji.

7. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

8. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Użytkowników.

9. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

10. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem serwisu wysyłając e-mail na adres: biuro@mikamsklep.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Mikam S.C. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk, ul. Wejherowska 3 80-209 Dobrzewino, NIP 958-166-36-16, GIOŚ E0018478WZBW, adres email: biuro@mikamsklep.pl, telefon +48 722 220 915

II. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA ICH PRZETWARZANIA

1. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:

a) zawarcia i wykonania umów świadczenia usług oferowanych przez Sklep,

b) obsługi procesu rejestracji Konta Klienta przez Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji,

c) logowania do konta, będącego podstroną Sklepu, w celu umożliwienia kontaktu i swobodnego dostępu do informacji.

2. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów, tj. Użytkowników, którzy założyli Konto Klienta w Sklepie:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres poczty e-mail,

d) hasło,

e) telefon.

4. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami Sklepu:

a) Adres poczty e-mail

b) Imię i Nazwisko

5. Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika jednakże jest niezbędne w celu realizacji usługi oraz wystawienia rachunku, za świadczone usługi.

6. Korzystanie ze strony Sklepu jest bezpłatne.

7. Założenie przez Klienta konta w Sklepie jest dobrowolne, wymaga zgody Klienta i pozwala dokonywać zgłoszeń w celu nawiązania współpracy w przedmiocie świadczenia usług.

III. PRAWO GWARANTUJĄCE DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIANIA, USUWANIA, ORAZ ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA WYKORZYSTYWANIA

1. Użytkownik oraz Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Każdemu Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: biuro@mikamsklep.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Mikam S.C. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk, ul. Wejherowska 3 80-209 Dobrzewino

4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia konta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3 powyżej.

5. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika oraz Klienta bez zbędnej zwłoki.

IV. POLITYKA COOKIES

1. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies ( tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu.

2. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. W ramach serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

• Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.

• Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.

• Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela.

4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;

b) Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Serwisu;

c) Utrzymywania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) Dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkowników;

e) Optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników;

f) Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

6. Za pomocą plików cookies są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.

9. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) informacje o adresie IP.

11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

13. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

15. W celu usunięcia konta Klienta można:

a) Wysłać zgłoszenie listem poleconym na adres Administratora;

b) Przesłać zgłoszenie na adres KORESPONDENCYJNY: Mikam S.C. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk, ul. Wejherowska 3 80-209 Dobrzewino

16. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

17. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

18. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, Użytkowników ma Administrator.

19. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

20. Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą.

21. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.